OFERTA

Firma Gaz-Kom oferuje usługi w zakresie zarządzania i kompleksowej obsługi technicznej budynków. Wieloletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów pozwala utrzymywać świadczenie usług na najwyższym poziomie przy konkurencyjnych cenach. Mamy także przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą przejęcia w administrowanie nieruchomości będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Działalność nasza ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę każdego klienta, poparta zaangażowaniem i uczciwością. Zależy nam na prawidłowym utrzymaniu stanu sanitarno-porządkowego stanu technicznego nieruchomości i jej otoczenia.

Zapraszamy do współpracy!

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi rozpoczęliśmy w 2005 roku. W chwili obecnej zarządzamy i administrujemy Wspólnotami Mieszkaniowymi w Bieruniu i Dąbrowie Górniczej. Naszym atutem jest posiadane przez Nas doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, poparte niezbędnym przygotowaniem. Wiedza, doświadczenie i kwalifikacje udokumentowane są Licencjami Zawodowymi wydanymi przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Dzięki temu będą mogli Państwo z pełnym zaufaniem powierzyć zarządzanie swoim majątkiem naszej firmie w przeświadczeniu, że będzie ono sprawowane na najwyższym poziomie przez osoby z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Oferujemy państwu następujący zakres usług:

 • załatwianie spraw i usług w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną
 • utrzymywanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym ponad granice normalnego zużycia
 • nadanie identyfikacji Wspólnoty (jeżeli nie posiada) poprzez:
  • złożenie wniosku RG-1 o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
  • złożenie wniosku i uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP
  • przeniesienie lub założenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z życzeniem Zarządu, Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości po wcześniejszym przedstawieniu Zarządowi oferty ubezpieczenia, zaakceptowaniu wybranej oferty przez Zarząd
 • zorganizowanie bieżącej konserwacji i napraw w obrębie Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami
 • dokonywanie kontroli technicznych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
 • wykonywanie remontów oraz zadań zgodnie z Planem Gospodarczym przyjętym uchwałą Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej
 • zawieranie umów na dostawę mediów, usług bytowych
 • nadzorowanie realizacji umów zawartych i podpisanych w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie wszystkich operacji finansowych dotyczących przychodów, wydatków, pożytków
 • rozliczanie Wspólnoty Mieszkaniowej przez rachunki bankowe
 • pobieranie i windykacja od Właścicieli mieszkań opłat, zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej
 • regulowanie opłat i innych zobowiązań Wspólnoty Mieszkaniowej terminowo i bez zakłóceń ( za wyjątkiem pokrywanych bezpośrednio przez Właścicieli)
 • przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej
 • sporządzanie dokumentacji przewidzianej przepisami Ustawy o Własności Lokali, Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego
 • przedkładanie Właścicielom sprawozdań rocznych w okresach rocznych, w terminie do 31 marca każdego roku
 • rozliczenia poniesionych w roku minionym na nieruchomości wspólnej wydatków, przychodów
 • składanie sprawozdania z działalności związane z zarządzaniem nieruchomością za miniony rok
 • zwoływanie zebrań zgodnie z ustawą o Własności Lokali lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej
 • dostarczanie za potwierdzeniem odbioru materiałów informacyjnych do Zebrania (propozycje uchwał) z określeniem czasu i miejsca zebrania
 • opracowywanie Rocznego Rzeczowo-Finansowego Planu Gospodarczego, w którym przedstawione będą stawki eksploatacyjne: zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, stawki zaliczek na fundusz remontowy
 • przedstawienie Planu Gospodarczego do zatwierdzenia Uchwałą Właścicieli Lokali, który będzie stanowił podstawę do naliczania wysokości zaliczek miesięcznych na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • przedstawienie Planu Gospodarczego do zatwierdzenia Uchwałą Właścicieli Lokali, który będzie stanowił podstawę działalności Zarządcy
 • przekazywanie Właścicielom informacji o podjętych uchwałach
 • naliczanie zaliczek dla Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej
 • drukowanie blankietów do zaliczek
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty
 • współdziałanie z Zarządem Wspólnoty w celu umożliwienia mu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z Ustawy
 • doradzanie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach dotyczących Wspólnoty
 • reprezentowania Wspólnoty w konkretnych sprawach na podstawie odrębnego Upoważnienia udzielonego przez Zarząd, Wspólnotę Mieszkaniową
 • udzielanie Właścicielom, Zarządowi Wspólnoty na ich żądanie wszelkich informacji: o stanie finansowym, stanie Nieruchomości i gospodarce Wspólnoty
 • zbieranie oraz przedstawianie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do akceptacji ofert na planowane prace remontowe-akceptacja Zarządu poprzez złożenie podpisu przynajmniej dwóch członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zawarcie umów z osobami trzecimi (po akceptacji Zarządu) na wykonanie prac ( za wyjątkiem awarii zagrożenia życia, mienia Wspólnoty)
 • wymienione wyżej obowiązki zobowiązujemy się wykonywać z starannością dobrego gospodarza
 • dysponowanie środkami finansowymi Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, profesjonalizmu i gospodarności
 • bieżące informowanie Zarządu oraz mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej o podwyżkach cen dostawców usług bytowych i komunalnych poprzez rozwieszanie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
 • rozliczanie kosztów mediów i usług bytowych w okresach ustalonych przez Właścicieli Uchwałą
 • opracowywanie propozycji Regulaminów: rozliczania mediów i usług, Porządku Domowego (jeżeli Wspólnota wcześniej nie uchwaliła)
 • przyjmowanie propozycji Właścicieli a następnie poddawanie analizie na Zebraniach Właścicieli
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej: przed Organami Administracji Rządowej, Samorządowej, Urzędem Skarbowym, Bankami

KONTAKT:

Tel.       (32) 268 68 35

Tel/fax. (32) 262 68 69

© F.G.K. "Gazkom" Zakład Gazodynamiki Budynków  |  41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 46