OFERTA

Firma Gaz-Kom oferuje usługi w zakresie zarządzania i kompleksowej obsługi technicznej budynków. Wieloletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów pozwala utrzymywać świadczenie usług na najwyższym poziomie przy konkurencyjnych cenach. Mamy także przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą przejęcia w administrowanie nieruchomości będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Działalność nasza ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę każdego klienta, poparta zaangażowaniem i uczciwością. Zależy nam na prawidłowym utrzymaniu stanu sanitarno-porządkowego stanu technicznego nieruchomości i jej otoczenia.

Zapraszamy do współpracy!

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO - REMONTOWYCH INSTALACJI GAZOWEJ

 1. Zakres prac konserwacyjno-remontowych obejmuje coroczne przeglądy instalacji gazowej, w ramach których dokonujemy:
  • przeglądu piwnic, w których zlokalizowane są instalacje,
  • przeglądu dostępu do zaworów i kurków,
  • sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne i wewnętrzne ściany piwnic wraz z uzupełnieniem rur ochronnych,
  • sprawdzenie stężenia gazu w piwnicach,
  • kontroli szczelności połączeń gwintowanych i kurków wraz z przewinięciem lub wymiana kurków na nowe,
  • sprawdzenia stężenia gazów przy pomocy eksplozymetru, na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,
  • sprawdzenia stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza,
  • kontroli pomieszczenia kurka głównego,
  • pomalowania przewodów instalacji gazowej na kolor żółty na poziomie piwnic,
  • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej poziomów i pionów do zaworu przed gazomierzem począwszy od zaworu głównego,
  • kontroli szczelności połączeń gwintowanych i kurków w mieszkaniach poprzez wykonanie próby szczelności wraz z przewinięciem lub wymiana kurków na nowe,
  • sprawdzenia stanu aparatów gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania,
  • kontrola odprowadzenia spalin z odbiorników gazowych.
 2. Z przeprowadzonego przeglądu sporządzany jest protokół.
 3. W wyniku kontroli okresowej określana jest kolejność wykonywania robót naprawczych oraz terminy ich zakończenia.
 4. Protokół kontroli okresowej rejestrowany jest w książce obiektu budowlanego.
 5. W przypadku wykrycia u indywidualnego odbiorcy nieszczelności, za wyjątkiem nieszczelności na gazomierzu, przeprowadza się eksploatacyjną próbę szczelności.

Wykaz norm i rozporządzeń stanowiących podstawy prawne i techniczne przy wykonywaniu kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowych.

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 04.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 10 poz. 46 z dnia 08.02.1995 r. z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)
 4. PN - 83/B - 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.
 5. PN - 89/B - 10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 6. PN - 67/B - 03410 - Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
 7. PN - 87/B - 02411 - Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
 8. PN - 87/M - 35350 - Kotły grzewcze niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.
 9. PN - 93/B - 02869 - Przewodu wentylacyjne. Badania odporności ogniowej.
 10. PN78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach do stałego przebywania
© F.G.K. "Gazkom" Zakład Gazodynamiki Budynków  |  41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 46